Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż firma E-notus Jacek Lasak. z siedzibą w Kielcach przy ulicy
Wincentego z Kielc 59 i będąca właścicielem księgarni internetowej E-notus przetwarza
następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres dostawy ,adres e-maili
numer telefonu. Dane te były pozyskane w momencie rejestracji Państwa w naszej księgarni .
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: E-notus Jacek
Lasak Kielce Wincentego z Kielc 59 | REGON: 260510544 NIP: 959-024-39-83
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul Wincentego z Kielc 59 25-454 Kielce telefonicznie pod numerem 606145837 lub
email: biuro@e-notus.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul Wincentego z Kielc 59 25-454 Kielce lub email: biuro@e-notus.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę E-notus polegają na oferowaniu
klientom produktów i marketingu, który przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia
stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
5. Firma E-notus udostępnia Państwa dane umożliwiające dostarczenie przesyłek oraz
wyrażenia opinii o sklepie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów
mieści się w zakresie działalności gospodarczej E-notus Jacek Lasak ujawnionym w Rejestrze
CEIDG, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma E-notus mogła
dostarczać swoim klientom produkty oraz zapoznać ich z opiniami o sklepie .
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania
klientom E-notus Jacek Lasak kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych
przez firmę E-notus Jacek Lasak produktów, jak również w celach statystycznych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@e-notus.pl
Informujemy również, że
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
Pozdrawiam,
Jacek Lasak
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż firma E-notus Jacek Lasak. z siedzibą w Kielcach przy ulicyWincentego z Kielc 59 i będąca właścicielem księgarni internetowej E-notus przetwarzanastępujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres dostawy ,adres e-mailinumer telefonu. Dane te były pozyskane w momencie rejestracji Państwa w naszej księgarni .
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: E-notus JacekLasak Kielce Wincentego z Kielc 59 | REGON: 260510544 NIP: 959-024-39-83Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej naadres: ul Wincentego z Kielc 59 25-454 Kielce telefonicznie pod numerem 606145837 lubemail: biuro@e-notus.pl2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktowaćpisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul Wincentego z Kielc 59 25-454 Kielce lub email: biuro@e-notus.pl3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciuo niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesówrealizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę E-notus polegają na oferowaniuklientom produktów i marketingu, który przede wszystkim przyczyniają się do zwiększeniastabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego5. Firma E-notus udostępnia Państwa dane umożliwiające dostarczenie przesyłek orazwyrażenia opinii o sklepie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktówmieści się w zakresie działalności gospodarczej E-notus Jacek Lasak ujawnionym w RejestrzeCEIDG, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma E-notus mogładostarczać swoim klientom produkty oraz zapoznać ich z opiniami o sklepie .6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczaniaklientom E-notus Jacek Lasak kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanychprzez firmę E-notus Jacek Lasak produktów, jak również w celach statystycznych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawodo:- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@e-notus.plInformujemy również, że8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czyumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
Pozdrawiam,Jacek Lasak