Kupując, rejestrując się w sklepie internetowym e-notus.pl Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma:

E-notus.pl to Księgarnia Internetowa, dostępna na domenie e-notus.pl, prowadzony przez E-notus Jacek Lasak z siedzibą w Kielcach , przy ul. Wincentego z Kielc 59, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielc pod numerem ewidencyjnym 32170/11 ,NIP 959-024-39-83 oraz Regonem  260510544.

 1. E-notus Jacek Lasak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne na domenie e-notus.pl
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z e-notus.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w e-notus.pl (dalej: ?Konto?) . Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z E-notus Jacek Lasak dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez przesłanie maila na adres księgarni obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których E-notus jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3.  W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w E-notus.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail. Po czym nastąpi przekierowanie do  formularza rejestracji, gdzie Klient zostanie poproszony o  uzupełnienie wymaganych informacji . Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy  prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a E-notus  której przedmiotem są usługi świadczone przez E-notus Jacek Lasak., na warunkach określonych w Regulaminie.
 4.  Wszystkie produkty dostępne w E-notus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych E-notus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon fiskalny . Na prośbę Klienta zgłoszoną przy zakupie wystawiamy Fakturę VAT, może być ona dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskichlub Poczty Polskiej). Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w E-notus.pl w zakładce ?Koszty Wysyłki?
 7.  Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a E-notus Jacek Lasak  dotycząca zakupu danego produktu w      E-notus.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w E-notus.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach E-notus.pl, E-notus Jacek Lasak  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 9. Klient  zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w E-notus.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:                                                                               Przy odbiorze ? zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach E-notus Jacek Lasak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.                                                                                                        Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym E-notus Jacek Lasak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 20 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
 11. E-notus Jacek Lasak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 12. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zakładce ?KONTAKT? lub w formie pisemnej na adres E-notus Jacek Lasak
 13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że E-notus Jacek Lasak  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 14. E-notus Jacek Lasak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni E-notus Jacek Lasak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi E-notus Jacek Lasak.
 15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Konieczne jest dołączenie Paragonu Fiskalnego. KOSZTY PRZESYŁKI ZWROTNEJ (ZAPAKOWANIA, ZABEZPIECZENIA I WYSYŁKI) PONOSI KUPUJĄCY!                                                                                                                                                E-NOTUS JACEK LASAK ZWRACA RÓWNOWARTOŚĆ CENY ZAMÓWIONEGO TOWARU ORAZ KOSZT DORĘCZENIA KIENTOWI TOWARU DO WYSOKOŚCI NAJTAŃSZEJ OPCJI PRZESYŁKI DOSTĘPNEJ W DANEJ OFERCIE (11pln)                                                          Postanowienie o kosztach wysyłki zwrotnej i zwrocie należności za zamówienie są zgodne z przepisami UOKIK-u zawartymi na stronie: www.prawa.uokik.iq.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/koszty/
 16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Księgarni E-notus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach księgarni E-notus.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 17. Podane przez Klientów dane osobowe E-notus Jacek Lasak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w E-notus .pl może wyrazić  zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w E-notus.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez E-notus Jacek Lasak oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Księgarni E-notus.pl
 18. E-notus Jacek Lasak może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach E-notus.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez E-notus Jacek Lasak, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w E-notus.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 19. Klient  przy pierwszym logowaniu w E-notus.pl.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z E-notus Jacek Lasak.
 20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez E-notus Jacek Lasak w ramach księgarni e-notus.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?. 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konieczne jest również dołączenie Paragonu Fiskalnego.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Koszt przesyłki zwrotnej(zapakowania,zabezpieczenia i nadania) ponosi kupujący.

Przesyłkę nadaj na adres:
E-notus Jacek Lasak

Wincentego z Kielc 59

25-454 Kielce


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

E-notus Jacek Lasak

Wincentego Z Kielc 59

25-454 Kielce 

LUB: biuro@e-notus.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko-....................................................................
Adres-...................................................................................

Nr konta na które ma nastąpić zwrot należności za przesyłkę-............

...........................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2
Polityka Ochrony Prywatności

 1. E-notus Jacek Lasak. oraz Księgarnia przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności E-notus Jacek Lasak oraz Księgarnia zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. E-notus Jacek Lasak oraz księgarnia sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem E-notus.pl.
  1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w E-notus.pl jest E-notus Jacek Lasak oraz księgarnia.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością E-notus Jacek Lasak  oraz Księgarni,  w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach  E-notus.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
  4. Klienci mogą przeglądać E-notus.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w e-notus.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez E-notus Jacek Lasak informacji firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
  6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez E-notus Jacek Lasak oraz Księgarnię  za zgodą Klientów.
  7. W przypadku uzyskania przez E-notus Jacek Lasak lub Księgarnię wiadomości o korzystaniu przez Klienta z E-notus.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, E-notus Jacek Lasak lub Księgarnię może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  8. E-notus Jacek Lasak oraz Księgarnia zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia ? w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ? pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy E-notus Jacek Lasak lub Księgarnia zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez E-notus Jacek Lasak lub Księgarnię danych osobowych innemu niż E-notus Jacek Lasak lub Księgarnia administratorowi danych.
  9. E-notus Jacek Lasak oraz Księgarnia zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. E-notus Jacek Lasak oraz Księgarnia zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. E-notus Jacek Lasak lub Księgarnia mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec E-notus Jacek Lasak lub Księgarnii lub też gdy E-notus Jacek Lasak lub Księgarnia uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w E-notus.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  10. E-notus Jacek Lasak stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z E-notus.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z E-notus.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.